Salgsbetingelser

Salgsbetingelser for privatkunder

Salgsbetingelser for bedriftskunder

Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for alle tilbud og leveranser gitt av Norsk Spritproduksjon AS (heretter Selger eller NSP) til våre kunder (heretter Kjøper), med mindre annet er skriftlig avtalt. Ved områder som ikke dekkes av punktene nedenfor så henvises det til Lov om kjøp [kjøpsloven] LOV-1988-05-13-27 mellom næringsdrivende.

For salg til privatpersoner henvises det til Forbrukerkjøpsloven.

For kjøp av 96 % udenaturert teknisk etanol, må det fremvises tillatelse fra Skatteetaten.

Salg og retur

Bestilling skjer via:

  • nettbutikken
  • e-post
  • telefon

Alle bestillinger er bindende fra bestillingstidspunktet.

Leverte varer kan ikke returneres.

Reklamasjon

Ved mottak må Kjøper undersøke varene grundig og før varene tas i bruk må Kjøper gjennomgå leveransen for å sikre at det ikke er feil eller mangler ved leveringen eller produktene.
Reklamasjon ved åpenbare mangler og avvik skal reklameres/meldes Selger snarest og senest innen 7 virkedager.

Betaling og eiendomsrett

Standard betalingsbetingelser er faktura med 14 dagers betalingsfrist.

Ved forsinket/manglende betaling tilkommer purregebyr og renter iht. Finansdepartementets til enhver tid gjeldende satser.

Alle varer forblir NSPs eiendom fram til hele kjøpesummen inkl. eventuelle omkostninger og renter er betalt.

Konfliktløsning

Tvister under denne avtalen skal så vidt mulig søke løst gjennom dialog. Dersom slik dialog ikke fører frem, kan hver av partene forlange saken avgjort med endelig virkning i henhold til norsk rett ved norske domstoler. Bergen vedtas som verneting.