Kategorier
Nytt og nyttig om håndsprit og desinfeksjonsmidler

Hva er holdbarheten på håndsprit /desinfeksjonsprodukt?

Går håndsprit ut på dato?

Alle komponentene i våre desinfeksjonprodukt er stabile i ferdig emballert vare.  Emballasjen består av HDPE som ikke slipper gjennom etanol. Så uåpnet vare har tilnærmet ubegrenset holdbarhet. Våre produkter er testet i henhold til ulike standarder, i tillegg til test av ufortynnet produkt er våre produkt også testet med fortynning til 70 %. Alle produktene er effektiv ved nedblanding til 70 %. Merk: dette er en ekstra sikkerhet og vi anbefaler ikke å fortynne produktene før bruk.

Dersom du lar en flaske med desinfeksjonsmiddel/håndsprit stå åpen i luft har du i praksis en svært langsom destillasjon, det vil være høyere etanolkonsentrasjon i gassfasen enn i væskefasen. Ved høye alkoholkonsentrasjoner er denne forskjellen liten, så selv om alkoholkonsentrasjonen i produktet vil synke noe når korken er av, er dette marginalt. 

Vi lot en flaske 1 L Håndlaga 80 % hånddesinfeksjon stå uten kork ved romtemperatur. Etter 43 dager hadde volumet gått fra 1 000 ml til 943 ml, mens etanolprosenten kun falt fra 80 % til 79 %. Produktet er dermed fint brukbart. Selv etter 134 dager der 17% av produktet er gått tapt, er etanolkonsentrasjonen 77 vol%. Produktet har derfor, åpnet etter 134 dager, høyere alkoholprosent enn mange av uåpna konkurrerende produkt. Holdbarheten på håndsprit er derfor god, men det er uansett viktig å holde produktet godt lukket på grunn av brannfaren.

Volum og konsentrasjon avdamping hånddesinfeksjon
Figuren viser endring av volum og alkoholprosent i 1L flaske, uten kork, i romtemperatur, mot tid.
Kategorier
Nytt og nyttig om håndsprit og desinfeksjonsmidler

Hvordan lage 100% etanol?

100% etanol?

Du har gjerne hørt at etanol ikke blir mer konsentrert enn 96 vol%. Det er sant at en ikke kommer høyere enn 96% når en destillerer en blanding av etanol og vann, men det er flere måter å produsere 100% etanol på.

Etanoldestillasjon

Etanol har et kokepunkt på 78,5 °C mens vann koker ved 100 °C. Når du blander etanol og vann og koker løsningen får du et kokepunkt som er avhengig av blandingsforholdet. En blanding med 10 % etanol i  vann, vil koke ved 92 °C, og dampen vil inneholde 50% etanol. Om du kondenserer denne dampen, og koker opp kondensatet på nytt, vil kokepunktet være 82 °C og dampen vil nå inneholde 78 % etanol.

Dette er prinsippet for destillering og alkoholstyrken i dampen vil alltid være større enn i væsken du koker av, helt til du kommer til 96 % etanol.

96 % etanol vil koke ved 78,5 °C og dampen vil også inneholde 96 % etanol, det er altså ikke mulig å få høyere konsentrasjon enn 96 % etanol ved vanlig destillasjon. Vi kaller dette en azeotrop, som er gresk for ingen endring ved koking. Etanol koker av men tar alltid med seg 4% vann om det er vann tilstede i blandingen. Det er derfor umulig å få 100% etanol ved destillasjon av en vann/etanol blanding.

Azeotropisk destillasjon

For å få 100 % etanol må en fjerne vannet på en annen måte. Det er flere måter å gjøre dette på. Tidligere brukte en azeotropisk destillasjon. En tilsetter då et tredje stoff som også koker av som en azeotrop med vann, men ved en lavere temperatur en etanol/vann azeotropen (87,5 °C). En tilsatte derfor nok av det tredje stoffet til at det kunne ta med seg alt vannet i blandingen. Teoretisk sett kan en for eksempel tilsette sykloheksan. Ren sykloheksan koker ved 81,4 °C, men lager en azeotrop ved 69,8 °C, denne azeotropen inneholder 8,5 % vann. Så ved å tilsette 91,5g sykloheksan til en blanding med 96% etanol (og 4 % vann) vil en kunne dampe av 100 g av en azeotrop med sykloheksan og vann. Disse 100g vil teoretisk sett inneholde 8,5 g vann.

Det som er ekstra luddig er at vann ikke er løselig i sykloheksan, derfor vil vannet separere seg ut og legge seg på bunnen når du kondenserer denne azeotropen. Vannet kan kastes og sykloheksanen gjennbrukes. Deretter kan etanol dampes av som 100 % etanol fra rester av sykloheksan. 

Det er flere problem med denne metoden. Den er energikrevende og selv i industrielle destillasjonskolonner, er det nesten umulig å bli kvitt rester av sykloheksan i etanolen da det bare er 2 °C som skiller kokepunktet til 100 % etanol og 100 % sykloheksan. En slik azeotropisk destillasjon for fremstilling av 100 % etanol er derfor bare av historisk interesse, og er svært farlig å prøve selv da sykloheksan og andre stoffer som kan brukes til dette, som benzen, er alle giftige.

Pervaporering

I dag fjernes vann fra 96 % etanol med en prosess som kalles pervaporering. Oppvarmet etanol/vannløsning presses gjennom rør laget av et membranmateriale, mange slike rør er satt inn i en sylinder som står under delvis vakuum. Membranen har små hull og en ladet overflate. De små vannmolekylene som er mer ladede enn de større etanolmolekylene, slipper ut gjennom membranrørene og inn i vakuumrøret, der blir vannet fordampet på grunn av lavt trykk. På denne måten må en kun tilføre nok energi for å fordampe vannet, noe som gjør denne prosessen mye rimeligere og sikrere enn azeotropisk destillasjon.

Kategorier
Nytt og nyttig om håndsprit og desinfeksjonsmidler

Er det regler knyttet til oppbevaring av håndsprit /desinfeksjonsprodukter

Ja, det er regler for dette, vi anbefaler våre kunder å sette seg inn i hvilke regler som gjelder for deres bedrift. Under følger noen momenter en må passe på, men dette er ikke å betrakte som en fullstendig liste:

  • I en bolig er det maksimalt lov å oppbevare 10 L brannfarlig væske.
  • Lager for oppbevaring av større mengder desinfeksjonsprodukt merkes.
  • Virksomheter som oppbevarer større mengder desinfeksjonsprodukter skal ha en skriftlig risikovurdering.
  • Farereduserende tiltak som for eksempel god ventilasjon skal iverksettes.

Se Forskrift om håndtering av farlig stoff

Kategorier
Nytt og nyttig om håndsprit og desinfeksjonsmidler

Er det regler/restriksjoner knyttet til frakt hånddesinfeksjon/overflatedesinfeksjon?

Ja, transport av etanolbaserte desinfeksjonsprodukter, dette gjelder for alle produsenter, faller inn under ADR regelverket for transport av farlig gods. Vi klassifiserer våre produkt under UN 1170 Etanolløsning, andre produsenter kan bruke andre koder, men bestemmelsene er de samme. Etanolbaserte desinfeksjonsprodukter med et volum på opp til 1L kan sendes som vanlig frakt, men esken skal være merket med seddel for begrenset mengde:

ADR begrenset mengde

Ved forpakninger større en 1 L, trer ADR regelverket i kraft, og det stilles krav til sjåfør og bil. Alle kolli skal merkes med blant annet:

ADR fareseddel

Når du kjøper desinfeksjonsprodukter fra oss, kan du være sikker på at varene blir merket korrekt og at transportør får all nødvendig dokumentasjon.

Ifølge DSB gjelder utenom følgende:

«Transport som foretas av privatpersoner  privatpersoner kan transportere produktene som de er emballert for salg, når det er til eget bruk eller til bruk i privatpersonens husholdning. Kun alminnelig aktsomhet er påkrevd.»

«Transport som foretas internt i virksomheter – virksomheter kan transportere produktene når det er behov for det i forbindelse med virksomhetens ordinære aktivitet. For eksempel hos hjemmesykepleien, eller som håndvask for transportarbeidere. Unntaket skal ikke erstatte ordinær varetransport, og tilførsel til eller distribusjon fra virksomheten er dermed ikke tillatt. Mengdene som transporteres skal ikke overstige 450 liter per beholder og ikke være over de som er angitt i punktet over om “liten last”. I tillegg til alminnelige aktsomhetskrav skal det treffes tiltak for å minske risikoen for lekkasjer, for eksempel ved sikring av lasten.»

DSB har utfyllende informasjon på sine nettsider

Kategorier
Nytt og nyttig om håndsprit og desinfeksjonsmidler

Hvordan virker håndsprit?

Små enkle alkoholer som etanol, endrer proteiner på overflaten og til dels inni virus og bakterier, noe som fører til at mikroorganismene dør. 

Aminosyrer

Proteiner er essensielt for alt liv, proteiner gir celler struktur og utfører ulike kjemiske reaksjoner inne i cellene. Proteiner er bygd opp av aminosyrer. En aminosyre består av et karbonatom i senter. Til dette karbonatomet er det alltid knyttet en syregruppe og aminogruppe, i tillegg er det en ledig plass. De ulike aminosyrene har forskjellige sidegrupper knyttet til denne plassen. 

Proteriner og folding

Et protein består av en kjede med ulike aminosyrer. (De blir satt sammen av proteiner som har dette som oppgave) Aminogruppen på en aminosyre, er bundet til syregruppen på en annen aminosyre osv. For at et protein skal fungere må det brettes på en spesiell måte, og dette skjer ved at de ulike sidegruppene finner sammen. Dette fører til at aminosyretråden bøyer seg til en tredimensjonal struktur. Sidegrupper som ikke liker vann, finner for eksempel sammen, og delvis ladede sidegrupper tiltrekkes mot hverandre. Først når proteinet er foldet på denne måten har det funksjon som opprettholder livet i en celle.

Denaturering av proteiner

Disse proteinene er ment å fungere i vann. Alle celler med funksjon, har vann i og rundt seg. Når en tilsetter etanol så vil etanolen gå inn og ødelegge proteinenes tredimensjonale struktur ved å svekke og endre bindingene mellom de ulike sidegruppene i aminosyrene. Etanol vil også trenge inn gjennom celleveggen og skade proteinene på innsiden av cellen. Vi sier at proteinene blir denaturert. Det er rapporter om at 100% etanol ikke er så godt desinfeksjonsmiddel som 70-90% etanol, dette kan være fordi at kanalene som lager åpninger i celleveggen består av proteiner og dersom alle disse blir denaturert, så rekker ikke etanolmolekylene å komme inn i cellen og ødelegge maskineriet der, før veien inn blir ødelagt.

Håndsprit og hender

Nå er det slik at våre celler og bakterieceller har mye til felles, så etanol i handdesinfeksjon vil også denaturere menneskeceller. Det som gjør at dette ikke er noe problem, er at det ytterste laget av huden vår består av lag på lag med døde celler. Håndsprit i åpne sår, eller verre, i øynene, vil derimot kunne skade cellene på overflaten. 

Langvarigbruk av etanol på hendene vil kunne tørke ut huden, slik at det døde hudlaget sprekker opp og etanol kommer i kontakt med levende celler. For å unngå dette har vi i våre produkter tilsatt fuktighetsgivende stoff mellom annet glycerol. Glycerol er også en alkohol, men denne har ikke bare en alkoholgruppe som etanol, men tre alkoholgrupper. Glycerol denaturer ikke proteiner, og brukes faktisk som et bevaringsmiddel for bakterieceller når de frysetørkes eller fryses ned til -80° C. Når du bruker våre hånddesinfeksjonsprodukt, vil det ligge igjen en liten umerkelig mengde glycerol. Dette legger seg i det døde hudlaget. Glycerol har det vi kaller en hygroskopisk effekt, det vil si at den trekker til seg vann fra luften, og på denne måten holder den huden i god stand, og hindrer uttørking ved langvarig bruk av hånddesinfeksjon. 

Kategorier
Nytt og nyttig om håndsprit og desinfeksjonsmidler

Er det farlig å drikke håndsprit?

Ja, det kan være farlig, spesielt for barn. Ta kontakt med lege eller giftinformasjonssentralen (telefon 22 59 13 00) dersom du er usikker. 

Våre desinfeksjonprodukt består i hovedsak av etanol (vanlig alkohol). I tilegg er det vann, og små mengder brekningsmiddel, og dersom det er eit håndesinfeksjonsmiddel, fuktighetsmiddel. Dersom en ser på giftigheten av disse stoffene og konsentrasjonen av disse stoffene i produktet, er det etanolen som utgjør den største risikoen. En kan derfor litt enkelt si at det er like farlig å drikke håndsprit som 96% etanol. OBS: dette gjelder ved akutt engangsbruk. Ved gjentatt ulovlig bruk kan det være andre risikofaktorer.

For mer informasjon se Helse norge sine sider ekstern lenke

Her er våre sikkerhetsdatablad